Khóa Cơ

Các loại khóa dùng chìa hoặc các công cụ cơ học, không có hỗ trợ bằng các thiết bị điện tử